Loading...
 

Bepalingen voor gebruikers en gasten

 1. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van dit DinamoUsers portal, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DinamoUsers.
 2. Er kan noch door DinamoUsers, noch door de individuele auteurs enige garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze site voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de op deze site voorkomende gegevens of informatie. Beheerders en auteurs zijn dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site voorkomende gegevens of informatie.

Bepalingen voor gebruikers

Door je te registreren en/of in te loggen op DinamoUsers stem je in met de volgende bepalingen:

 1. De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en er voor te zorgen dat de login gegevens niet in handen komen van derden. Indien bij de gebruiker vermoeden van misbruik door derden bestaat dient hij/zij dit per omgaande te melden aan de beheerder van DinamoUsers en maatregelen te treffen dit misbruik te stoppen.
 2. Elke gebruiker is en blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de via het aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account geplaatste berichten, bestanden en overige informatie. De gebruiker vrijwaart DinamoUsers tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de door hem/haar geplaatste informatie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 3. Het intellectueel eigendom van door de gebruiker geplaatste informatie blijft bij de oorspronkelijke auteur. De gebruiker machtigt door het plaatsen van informatie DinamoUsers impliciet derden toestemming te geven tot gebruik en eventuele verspreiding van deze informatie alsmede de door gebruiker aangeleverde informatie te verplaatsen naar andere delen van het DinamoUsers portal.
 4. Het is gebruikers, met uitzondering van de beheerders van DinamoUsers, niet toegestaan informatie, waaronder berichten, afbeeldingen en bestanden, waarvan het auteursrecht niet (uitsluitend) bij hem/haar berust, te verplaatsen van beschermde delen van het portal naar plaatsen met een lagere beschermingsgraad. Dit zal worden beschouwd als het openbaar maken van werken van derden.
 5. DinamoUsers houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.
 6. DinamoUsers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot haar portal te ontzeggen.
 7. Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. Opzeggen kan middels een schriftelijk verzoek aan de beheerders van DinamoUsers. Onder schriftelijk wordt ook communicatie via e-mail verstaan. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van discussies. Geplaatse informatie in de wiki kan in het algemeen niet worden verwijderd aangezien deze informatie onderdeel kan zijn van een collaboratief bewerkingsproces.
 8. Het aanbieden van of vragen om illegale, gestolen en/of door copyright beschermde goederen (waaronder begrepen software) op DinamoUsers danwel het aanzetten tot handelingen die door wetgeving verboden zijn is niet toegestaan en kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten en/of faciliteiten van DinamoUsers. De beheerders van DinamoUsers kunnen aangifte doen.
 9. Het is verboden persoonlijke gegevens van gebruikers, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot e-mail adressen, te verzamelen teneinde deze informatie te gebruiken voor commerciele doeleinden. Misbruik van DinamoUsers en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle diensten en/of -faciliteiten van DinamoUsers.
 10. De gebruiker geeft DinamoUsers toestemming tot het opslaan van de benodigde gegevens ten behoeve van de exploitatie van de portal. DinamoUsers zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens nimmer gebruiken voor enig ander al dan niet commercieel doel dan de exploitatie van de sites en diensten van DinamoUsers. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.
 11. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. DinamoUsers mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren ervan op de website worden geplaatst.

Huisregels

Gebruikers worden geacht kennis te nemen van onderstaande gedragsregels en zich daaraan te houden. Beheerders van DinamoUsers kunnen gebruikers bij niet-naleving hiervan verzoeken hun gedrag aan te passen. Herhaaldelijke of ernstige overtreding van deze gedragsregels kunnen leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van deelname aan DinamoUsers.

 • Gebruik voordat je een bericht plaatst eerst even de zoek functie in de fora, wiki of documenten. Grote kans dat je vraag al een keer eerder is gesteld en/of beantwoord.
 • Stel zo concreet mogelijke vragen. "Wie kan mij iets vertellen over Dinamo?" leidt tot het antwoord "daar is een website over volgeschreven".
 • Gebruik een duidelijk onderwerp / titel. Onderwerpen als: "help" en "het werkt niet" zijn nietszeggend en zorgen er voor dat zoeken naar bepaalde berichten moeilijker wordt. Geef in het onderwerp (topictitel) dus duidelijk en kort aan waar jouw vraag of bericht over gaat. B.v. "Gele LED op de RM-U blijft knipperen" is beter dan enkel "LED" of "RM-U".
 • Gebruik als je wiki-pagina's aanmaakt of documenten plaatst een duidelijke naam of titel.
 • We verwachten geen perfect Nederlands of Engels, maar let bij het plaatsen van een bericht en het aanpassen van wiki-pagina's op de leesbaarheid (taal, punten, komma's, hoofdletters). Dit vergroot de kans op juiste interpretatie van je boodschap. Lees je tekst ook nog eens even door en vraag je af of de lezer het zo snapt.
 • Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)forum. Plaats documenten in de juiste mappen.
 • Heb je een nieuwe vraag, open dan een nieuwe thread. Neem niet de thread van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van de thread te maken heeft.
 • Heb je een privé vraag of aanbod aan een lid, doe dit dan via PB (Persoonlijk Bericht) of via de e-mail buiten DinamoUsers om.
 • Meld als een probleem is opgelost dit samen met de oplossing in het betreffende topic. Hier kunnen anderen weer van leren, hetvoorkomt dat hetzelfde probleem opnieuw gesteld wordt en het motiveert mensen om te blijven helpen.
 • Op DinamoUsers gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom
  * het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
  * pornografisch of schokkend materiaal
  * racistische of discriminerende uitlatingen
 • Politiek en religie hebben niets met onze onderwerpen te maken. Het plaatsen van dergelijke content, waaronder begrepen het afsluiten van berichten met politiek of religieus getinte slogans is daarom ongewenst
 • Wees kritisch op elkaars mening, maar toon respect voor elkaar als persoon
 • Als je het niet met elkaar eens bent kun je ook constateren dat je een verschil van inzicht hebt
 • Als je informatie aantreft op een wiki-pagina die onjuist is, ga dan eerst bij jezelf na of je het zeker weet en pas deze dan aan (als je geautoriseerd bent voor de betreffende pagina). Weet je het niet zeker, overleg dan met een moderator of open een thread in het forum.
 • Als je daarentegen vindt dat er in een topic ingegrepen moet worden, plaats dan niet zelf opmerkingen / waarschuwingen, maar waarschuw een moderator.
 • Bij verschil van inzicht heeft uiteindelijk de moderator gelijk.

Page last modified on Thursday 18 December, 2014 02:01:29 CET
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)